FW2013RTW (KUDOS)

  • FW2013RTW (KUDOS)
  • Matteo Nasini, Davide Stucchi, 2012
  • installation view
    photo by Giorgio Benni
  • Back to the list