FW2013RTW (KUDOS)

  • FW2013RTW (KUDOS)
  • From left: Federico Proietti, Matteo Nasini, 2012
  • installation view
    photo by Giorgio Benni
  • Back to the list