FW2013RTW (KUDOS)

  • FW2013RTW (KUDOS)
  • Andrea Romano, Spotter 2, 2012
  • print on vinyl, PVC
    55 x 50 x 65 cm
    photo by Giorgio Benni
  • Back to the list